Organic World Thailand
โทร 096-351-9914

การชำระเงิน


การชำระเงิน


วิธีการชำระเงิน

โอนเงินเข้าบัญชี นางสาวรวีรัศมิ์ คงพิทักษ์สกุล

SCB-LOGO

ธนาคารไทยพาณิชย์

เลขบัญชี 156-219925-2

K-Bank

ธนาคารกสิกรไทย

เลขบัญชี 743-2-36551-9

BKB-Logo

ธนาคารกรุงเทพ

เลขบัญชี 186-0-74810-0